Adatkezelési tájékoztató - iqom

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési, Cookie és webshop szabályzat (kivonat)

A IQOM Consulting Services Kft (1141 Budapest, Komócsy utca 5. Adószám: 27101805-2-42 CG: 01-09-919238), mint az iqom.hu oldal tulajdonosa – Továbbiakban Adatkezelő –üzemeltetője a BITheory Kft (1192 Budapest, Zalaegerszeg u 33.I/5. adószáma: 13873002-2-43.) mint adatfeldolgozó – továbbiakban, mint Adatfeldolgozó – az alábbi adatkezelési szabályzat szerint üzemelteti honlapját.

Adatkezelésünk célja, hogy a tevékenységünkre irányadó jogszabályok által előírt ügyfélnyilvántartásokat vezessünk, az ügyfeleink részére vállalt kötelezettségeket teljesíthessük.

Az Adatkezelő személye:

IQOM Consulting Services Kft.
1141 Budapest, Komócsy utca 5.
Adószáma: 27101805-2-42
Cégjegyzékszáma: 01-09-349462

A Társaság adatkezeléséért felelős személy: B. Tóth Ferenc

Telefonszám: +36 30 182 6262
e-mail: info@iqom.hu

Az Adatfeldolgozó személye:

BITheory Kft.
1192 Budapest, Zalaegerszeg utca 33 1/5.
13873002-2-43
info@bitheory.hu
+36 20 40 60 960

MiniCRM Zrt.
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
23982273-2-42
help@minicrm.hu
+36 (1) 999-0402

Szállítmányozási partnerek: TNT, UPS, DPD

 

Adatkezelésünk alapvető szabályai, célja, és jogalapja

1. A szabályzat célja

Jelen adatkezelési szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos legfontosabb szabályokat, az adatkezelésekre vonatkozó információkat és alapelveket.
Az adatvédelmi szabályzat célja elsősorban annak biztosítása, hogy az Adatkezelő megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

2. Értelmező rendelkezések

 1. adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 2. adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 3. adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 4. adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

3. Jelen szabályzat szerinti adatfeldolgozó:

Honlap üzemeltetőként:
Elnevezése: BITheory Kft.
székhelye: 1192 Budapest, Zalaegerszeg utca 33 1/5.
adószáma: 13873002-2-43
e-mail. cím: info@bitheory.hu
telefon: +36 20 40 60 960
 1. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 2. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 3. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 

4. Jelen szabályzat alapján az Adatkezelő adattovábbítást végez az alábbiak szerint:

 1. Saját munkavállalók adattovábbítása, bérszámfejtés céljából. Az adattovábbítás kiterjed valamennyi munkaügyi adatra, beleértve a munkavállaló bankszámlaszámát is.
 2. Természetes személyek, mint vásárlók adatainak továbbítása a NAV felé, törvényi kötelezettség teljesítése céljából, a vásárlást követő hónapban.
 3. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 4. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete;
 5. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 6. Info tv.: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 7. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

Az adatkezelés jogalapja

A Társaság adatkezelése döntően az érintett hozzájárulásán alapul, az adatokat a jelöltek (lehetséges közvetítendő munkavállalók), továbbá a Honlapot látogatók, mint vásárlók önkéntesen adják meg a részünkre, valamint a Honlap használatával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Honlapon történő navigálásuk adatait rögzítsük. Társaságunk a személyes adatokat csak olyan mértékben kezeli, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és az adatkezelési cél elérésére alkalmas. A személyes adatot Társaságunk csak addig kezeli, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje le nem jár.

Ha állásra jelentkezik, akkor adatait az IQOM Consulting Service Kft foglalkozik.

Részletes adatkezelési szabályzatot megtalálja a honlapon és a társaság székhelyünkén és telephelyén.

Ha Ön a honlapunkon található webshopon vásárol, akkor adatait abból a célból kezeljük, hogy szerződéses kötelezettségünket, valamint számviteli kötelezettségünket teljesíthessük, vagyis a termékek megrendelésének feldolgozását, futárszolgálattal történő kiszállítását.

A honlapon történő vásárlás és adatmegadás önkéntes. A rendelések feldolgozását követően 5 évig megőrizzük a megadott adatokat. Ha ön bankkártyával fizet, kártyaadatait társaságunk nem tárolja, azok a myPOS fizetési csatornáján keresztül biztonságosan adhatja meg. A fizetésekkel kapcsolatos megállapodásokra az Ön bankkártyáját kibocsátó pénzintézet és a myPOS szabályai az irányadóak. A honlapunkon történő vásárlások során rögzítésre kerül a vásárló IP címe is, melynek célja a visszaélések kiszűrése. Az IQOM sosem kéri bankkártyaadatait e-mailben, telefonon, vagy SMS-ben. Kérjük, hogy kártyaadatai biztonságára fokozottan ügyeljen!

Abban az esetben, ha a vásárlása a fizetést követően sikertelen, a vásárlás során megadott adatokat abból a célból 30 napig tároljuk, hogy a vásárlását segíthessük. Ilyen esetben a kollégáink úgynevezett remarketing célból felkereshetik Önt a megadott elérhetőségeken, hogy segítség a vásárlását.

Kiszállítás esetén az Ön által megadott szállítási adatokat megadjuk a futárszolgálatnak abból, a célból, hogy a megrendelt terméket megkapja. Az adatok megadása Önkéntes.

 

Adatbiztonság

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok titkosított vonalon, úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) technológiával kerülnek szerverünkre, ami garantálja, hogy az interneten keresztül továbbított adatok harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A titkosított kapcsolatra vonatkozó hitelesítésünket a Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA és a Let’s Encrypt Authority állította ki ún. kiterjesztett ellenőrzéssel (Extended Validation SSL). A kiterjesztett ellenőrzés egy összetett, átfogó tanúsítvány kérelmi ellenőrzés, amiben a kérvényezőnek a legszigorúbb ellenőrzéseken kell átesnie annak érdekében, hogy bármiféle visszaélést, vagy csalást ki lehessen szűrni.

 

Cookie-k használata

A honlapon cookie-kat (sütiket) használunk az oldal működésének megfelelő működése érdekében.
A honlap az Adatfeldolgozó szerverein üzemel és az adatok azon kerülnek tárolásra.

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Az iqom.hu és iqom.eu milyen sütiket és mire használ?

Ai iqom.hu a sütiket a következő célokból használja

 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • weboldalunk fejlesztése,
 • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
 • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Használatot elősegítő sütik
Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásait, vagy, hogy Ön a hagyományos vagy a vakok- és gyengénlátóknak szánt oldalainkat látogatja.

Teljesítményt biztosító sütik
A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl., hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A IQOM Consulting Services Kft, az iqom.hu oldalon anonim elemzéseket végez. Adatkezelési szabályzatunk elérhető honlapunkon, illetve székhelyünkön.

Amennyiben önéletrajzot küld nekünk, akkor az alábbi adatokat legalább meg kell adnia: Név; Telefonszám; E-mail cím; Cím.

Az adatokat azért kérjük, hogy a meghirdetett pozíció kapcsán felvehessünk Önnel a kapcsolatot.

Az állásokra jelentkezők személyes adatait kizárólag az álláskeresés és az Ön másik pozícióba történő elhelyezése érdekében tároljuk az Adatfeldolgozó szerverein, amennyiben megadja adatait. Az Adatfeldolgozó a saját szerverén tárolja az Ön személyes adatait, aki a honlap üzemelteti. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adataihoz kizárólag az Adatkezelő azon a munkavállalói férnek hozzá, akik az Önnek megfelelő pozícióval és a megrendelőinknek történő teljesítés miatt van hozzáférésük rendszereinkhez.

Személyes adatainak törlését korábban is kérheti e-mailben az gdpr@iqom.hu címre küldött levélben.

Az ön által küldött személyes adatokat a beküldéstől számított 2 évig megőrizzük. Ha az önéletrajzát más forrásból szereztük (pl. profession.hu), akkor azokat 90 napig tároljuk és akkor őrizzük meg további 2 évig, ha Ön erre vonatkozóan elektronikusan nyilatkozott.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatás:

Bármikor kérheti személyes adatira vonatkozóan a hozzáférést, azok javítását, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhat ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá jogosult a személyes adatokat hordozni.

Bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha Ön megadta adatait, bármikor kérheti az Ön adatainak törlését e-mailben: gdpr@iqom.hu címen vagy postai levélben: IQOM Consulting Services Kft. 1141 Budapest, Komócsy utca 5.

Amennyiben nem járul hozzá, hogy adatait tároljuk, kérjük, hogy ne küldjön önéletrajzot honlapunkon keresztük vagy e-mailben.

 

Panaszkezelés:

Budapest Főváros Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya
1082 Budapest, Kisfaludy utca 11. foglalkoztatas.fovaros@ffo.bfkh.gov.hu Tel: (1) 477-5700

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Tel.: +36 1 391 14 00

 

Budapest, 2023. január 25.